Źródło wszelkiego bytu …

•Październik 27, 2014 • Dodaj komentarz

Gdzieś za zasłoną rzeczywistości materialnej, u jej fundamentów, u jej podstaw istnieje niematerialne ISTNIENIE, Ostateczna Przyczyna i Źródło wszelkiego istnienia, Stwórca, za Którym tęsknimy, Którego szukamy, Którego pragniemy, w Którym „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

proste (?) pytania …

•Kwiecień 30, 2014 • Dodaj komentarz

Dwa pytania, na które każdy musi sobie poważnie i uczciwie odpowiedzieć:

Co jest najważniejszym i ostatecznym celem mojego życia ?
Jakie środki podejmuję, co robię aby ten cel osiągnąć ?

Jakie są Twoje odpowiedzi?

Ewolucja czy Bóg ?

•Styczeń 7, 2014 • Dodaj komentarz

Jak naprawdę głęboko „naukowa” jest hipoteza ewolucji??

Warto obejrzeć to „Evolution vs. God

Ewolucjoniści też tylko wierzą w ewolucję i przyciśnięci do muru plątają się jak uczniowie pierwszej klasy podstawówki …

Proof of God’s existence

•Luty 16, 2012 • Dodaj komentarz

Did the Universe come out of nothing or was God necessary for the creation of it?

Proof of God’s existence

Our fundamental question is: “Why is there something rather than nothing?” or in other words,

Can anything exist, if every existing thing was caused by a previously existing thing? Or yet in other words, “How was the first thing made?

The question seems to be relevant and even “burning” especially after the publication of a book written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow: “The Grand Design, where authors are claiming that “that the universe is capable of creating itself from nothing and that is what has happened, and as a result, the world came to be. So it is totally unnecessary to invoke the blessings of God before starting your day.

In fact, everything we see is caused by something else. For example; my existence was caused by the existence of my parents, their existence was caused by the existence of their parents and their existence was caused by the existence of their parents and so on. Can this chain go on without end?

Thus, when thinking logically about Stephen Hawking’s proposition, the question is “Why is there something rather than nothing, if “nothing is necessary” for matter to exist in the first place?” So, we can then ask the question: “Why does the Universe exist?”

Logically, there are only three possible alternatives:

1 The Universe is eternal; this implies an infinite chain of causes and effects (an infinite chain of parents and grandparents)

2 The Universe created itself out of nothing (this is what Stephen Hawking suggests). This idea is a logical contradiction and in philosopher’s shorthand, 0 = 1

3 The Universe was created by an Uncreated, Eternal Being

Let’s look at each of these alternatives.

The First Alternative

The first possibility is that the Universe is eternal. This means that the Universe has existed for an infinite time. This implies the infinite chain of causes and effects. However, logic tells us that there can’t be an infinite number of causes and effects (an infinite number of parents and grandparents). Consequently we have to conclude that with the first alternative, nothing can exist. Or in other words, there should be nothing because there can’t be anything. Let me explain this with an example.

Let us imagine that we are going to a store to buy a turkey for Thanksgiving Day. This example is very simple, but it is a bit long-winded. However, it’s important that you take a little time to absorb the logic. Absorbing the logic of this argument will be a very powerful experience because meeting the truth is powerful.

We would like to buy a turkey (the turkey is the effect) but before we can buy the turkey we have to get a ticket (the ticket is the cause) to establish our place in the line up. Once we have our ticket (cause) we can buy the turkey (effect). But, because this shop is peculiar, before we can get our ticket (T1), we have to get another ticket (T2) which allows us to get the first ticket (T1) which will allow us to buy the turkey. But because the shop is very strange, before we can get our second ticket (T2), we have to have a third ticket (T3). The store’s logic is that once we have the third ticket (T3) we can get the second ticket (T2) and with the second ticket we can get the first ticket (T1) and with the first ticket (T1) we can buy the turkey.

There’s a problem here.

Before we can buy our turkey we have to get our third ticket and to get our third ticket we have to get the fourth ticket and so on, forever. It will take an infinite number of tickets before we can buy our turkey; that means “no turkey”. In other words, if the Universe is eternal there has to be an infinite chain of tickets, an infinite number of causes and effects.

Let’s move from the example of buying a turkey to the more abstract idea of our existence. If the chain of causes and effects is infinite nothing can exist. So if nothing can exist … why there is something rather than nothing?

Now let’s go back to the turkey store.

If someone has been able to buy a turkey, it means that the chain of those tickets is not infinite. In other words, if I see that something exists, it means that the chain of causes and effects is not infinite. A finite chain of causes and effects must mean that somewhere in the past there was THE FIRST UNCAUSED CAUSE. And this First Uncaused Cause, which cannot be caused, which exists without cause, or eternally, (not in time) is what we call God.

So, the first possible alternative “The Universe is eternal” is impossible. The Universe cannot be eternal because it needs an uncaused cause to exist. In other words, the Universe has to have had a beginning because an infinite chain of causes and effects leads us to the ridiculous statement that “there is nothing” what is obviously contrary to what we see.

The Second Alternative

The second alternative, that “the Universe created itself out of nothing” implies something even more surprising: that nothingness, literally nothing or zero, can be the cause of something. In other words, this alternative claims that 0 = 1. If claims that 0 = 1 it can also claim 3 = 2343 or 4345 = 7, or whatever equals whatever.

Kurt Gödel’s incompleteness theorem applied to our reasoning shows that the statement:

“The Universe created itself out of nothing” suggests only two possibilities:

1 Either the Universe is a “complete system” but it is necessarily contradictory

  • or

2 The Universe is non-contradictory but it is necessarily not complete.

The first possibility means that outside of the Universe there is nothing and within the Universe, which is a “complete system”, all necessary justifications and explanations of its existence are present. But if the Universe is complete and all justifications of its existence are within, then the Universe is necessarily contradictory because some physical and mathematical laws contradict other physical and mathematical laws. An example of this contradiction is that 0 = 1.

The second possibility means that, if the Universe is non-contradictory, it is necessarily not complete and the ultimate justification can be found only outside of the Universe.

Therefore, we can conclude that:

Our Universe is not contradictory (non-chaotic); this means that 0 ≠ 1, so it has to be incomplete. In other words our not-contradictory Universe cannot explain itself. There has to be an external cause, outside of the Universe.

So the second alternative is also impossible.

If there are only three possible alternatives and the first two are logically impossible the third alternative has to be true.

The Third Alternative

The third alternative “The Universe was created by an Uncreated – Eternal Being” is the only logically acceptable one.

This Being is the Uncaused Cause we were looking for in the turkey store. This Being must exist outside of time because it created time. This Being is unchangeable because time is the measure of change. This unchangeable, uncreated Pure Existence is the ultimate cause of the existence of everything that exists.

St. Thomas Aquinas completed his proofs of God’s existence (Quinqua Viae Sancti Thomae) by saying “et quod dicimus Deus” – and this we call God.

Thus, we have used logic to prove the necessity of the beginning of the Universe, the Uncaused Cause, which we call God. This is an important statement. We live among people who disregard more theologically, ‘churchy’ sounding arguments for God. However, they may begin their journey back to Jesus through a logical argument argued with love and patience.

Greetings to all of you “unnecessary and contingent” beings created out of love by God and not out of nothing. God created us out of His love and for His purpose. Let that truth settle in your heart. When you absorb this truth you will discover, or rediscover, your hope and hope for us all!

czy Bóg jest racjonalnie poznawalny?

•Grudzień 7, 2011 • 5 komentarzy

Zazwyczaj uważa się, że w Boga można wierzyć, a wiara wyklucza racjonalne poznanie lub nawet zaprzecza rozumowi. Św. Paweł w Liście do Rzymian uważa jednak inaczej pisząc:

„Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.” (Rz 1:18-24)

Katechizm Kościoła Katolickiego tak o tym mówi: „Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także „dowodami na istnienie Boga”; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o „spójne i przekonujące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Punktem wyjścia tych „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka.” (KKK n.31)

A w punkcie 35 dodaje: „Władze człowieka uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby jednak człowiek mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na istnienie Boga mogą jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu.”

Bóg, Który jest przecież Stworzycielem człowieka, a więc i jego zdolności poznawczych nie kryje się przed ludzkim rozumem i trzeba być albo wyjątkowo ślepym, albo przewrotnym aby negować możliwość Jego poznania, zaprzeczać Jego istnieniu I Jego przymiotom. Pojęcie Bytu Absolutnego i Koniecznego, niczym nieuprzyczynowanego Czystego Aktu Istnienia jest pojęciem logicznie niesprzecznym. Co więcej, jak pokazują kosmologiczne dowody św. Tomasza czy ontologiczny dowód św. Anzelma Byt Absolutny nie jest tylko bytem pojęciowym. Konieczność Jego istnienia jest jedynym sensownym usprawiedliwieniem istnienia czegokolwiek z kwestionującym to Absolutne i Konieczne Istnienie włącznie.

Tylko taki Byt (Ipsum Esse Subsistens) uniesprzecznia ontologicznie wszystkie inne byty wszechświata. Tylko istnienie Bytu Absolutnego jest jedyną możliwą i sensowną odpowiedzią na pytanie „dlaczego istnieje raczej coś niż nic”. Byty bowiem skończone istnieją jedynie jako byty przygodne, niekonieczne. Ich istnienie jest nieuzasadnione niczym i niewytłumaczalne jeśli usuniemy Byt Konieczny i Samoistniejący. To właśnie ten Jedyny, Absolutny, Konieczny, Czysty Akt Istnienia uniesprzecznia istnienie wszystkich innych bytów niekoniecznych, przygodnych, niesamoistniejących.

Taki więc Byt Absolutny jest nie tylko logicznie niesprzeczny, ale i ontologicznie Konieczny. Logiczną sprzecznością byłoby raczej uznanie istnienia bytów niekoniecznych, przypadłościowych lub przygodnych przy jednoczesnym odrzuceniu ich jedynego usprawiedliwienia. Zanegowane w ten sposób byłyby zasady logiczne takie jak: zasada racji dostatecznej, zasada przyczynowości, zasada niesprzeczności. Dlaczego bowiem istnieje coś, co nie ma ani w sobie ani poza sobą dostatecznej racji istnienia? Dlaczego istnieje coś, co nie ma ostatecznej przyczyny? Zaprzeczenie istnienia Samoistniejącego i Koniecznego Bytu Absolutnego jest zaprzeczeniem istnienia czegokolwiek. To jest właśnie to co próbuje zrobić Max Tegmark w swojej teorii rzeczywistości jako dobrze zdefiniowanej i atemporalnej struktury matematycznej.

Did the Universe come out of nothing or was God necessary for the creation of it?

•Październik 16, 2011 • 1 komentarz

 

Our fundamental question is: “Why is there something rather than nothing?” or in other words,

Can anything exist, if every existing thing was caused by a previously existing thing? Or yet in other words, “How was the first thing made?

The question seems to be relevant and even “burning” especially after the publication of a book written by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow: “The Grand Design, where authors are claiming that “that the universe is capable of creating itself from nothing and that is what has happened, and as a result, the world came to be. So it is totally unnecessary to invoke the blessings of God before starting your day.

In fact, everything we see is caused by something else. For example; my existence was caused by the existence of my parents, their existence was caused by the existence of their parents and their existence was caused by the existence of their parents and so on. Can this chain go on without end?

Thus, when thinking logically about Stephen Hawking’s proposition, the question is “Why is there something rather than nothing, if “nothing is necessary” for matter to exist in the first place?” So, we can then ask the question: “Why does the Universe exist?”

Logically, there are only three possible alternatives:

1        The Universe is eternal; this implies an infinite chain of causes and effects (an infinite chain of parents and grandparents)

2        The Universe created itself out of nothing (this is what Stephen Hawking suggests). This idea is a logical contradiction and in philosopher’s shorthand, 0 = 1

3        The Universe was created by an Uncreated, Eternal Being

Let’s look at each of these alternatives.

The First Alternative

The first possibility is that the Universe is eternal. This means that the Universe has existed for an infinite time. This implies the infinite chain of causes and effects. However, logic tells us that there can’t be an infinite number of causes and effects (an infinite number of parents and grandparents). Consequently we have to conclude that with the first alternative, nothing can exist. Or in other words, there should be nothing because there can’t be anything. Let me explain this with an example.

Let us imagine that we are going to a store to buy a turkey for Thanksgiving Day. This example is very simple, but it is a bit long-winded. However, it’s important that you take a little time to absorb the logic. Absorbing the logic of this argument will be a very powerful experience because meeting the truth is powerful.

We would like to buy a turkey (the turkey is the effect) but before we can buy the turkey we have to get a ticket (the ticket is the cause) to establish our place in the line up. Once we have our ticket (cause) we can buy the turkey (effect). But, because this shop is peculiar, before we can get our ticket (T1), we have to get another ticket (T2) which allows us to get the first ticket (T1) which will allow us to buy the turkey. But because the shop is very strange, before we can get our second ticket (T2), we have to have a third ticket (T3). The store’s logic is that once we have the third ticket (T3) we can get the second ticket (T2) and with the second ticket we can get the first ticket (T1) and with the first ticket (T1) we can buy the turkey.

There’s a problem here.

Before we can buy our turkey we have to get our third ticket and to get our third ticket we have to get the fourth ticket and so on, forever. It will take an infinite number of tickets before we can buy our turkey; that means “no turkey”. In other words, if the Universe is eternal there has to be an infinite chain of tickets, an infinite number of causes and effects.

Let’s move from the example of buying a turkey to the more abstract idea of our existence. If the chain of causes and effects is infinite nothing can exist. So if nothing can exist … why there is something rather than nothing?

Now let’s go back to the turkey store.

If someone has been able to buy a turkey, it means that the chain of those tickets is not infinite. In other words, if I see that something exists, it means that the chain of causes and effects is not infinite. A finite chain of causes and effects must mean that somewhere in the past there was THE FIRST UNCAUSED CAUSE. And this First Uncaused Cause, which cannot be caused, which exists without cause, or eternally, (not in time) is what we call God.

So, the first possible alternative “The Universe is eternal” is impossible. The Universe cannot be eternal because it needs an uncaused cause to exist. In other words, the Universe has to have had a beginning because an infinite chain of causes and effects leads us to the ridiculous statement that “there is nothing” what is obviously contrary to what we see.

The Second Alternative

The second alternative, that “the Universe created itself out of nothing” implies something even more surprising: that nothingness, literally nothing or zero, can be the cause of something. In other words, this alternative claims that 0 = 1. If claims that 0 = 1 it can also claim 3 = 2343 or 4345 = 7, or whatever equals whatever.

Kurt Gödel’s incompleteness theorem applied to our reasoning shows that the statement:

“The Universe created itself out of nothing” suggests only two possibilities:

1        Either the Universe is a “complete system” but it is necessarily contradictory

  • or

2        The Universe is non-contradictory but it is necessarily not complete.

The first possibility means that outside of the Universe there is nothing and within the Universe, which is a “complete system”, all necessary justifications and explanations of its existence are present. But if the Universe is complete and all justifications of its existence are within, then the Universe is necessarily contradictory because some physical and mathematical laws contradict other physical and mathematical laws. An example of this contradiction is that 0 = 1.

The second possibility means that, if the Universe is non-contradictory, it is necessarily not complete and the ultimate justification can be found only outside of the Universe.

Therefore, we can conclude that:

Our Universe is not contradictory (non-chaotic); this means that 0 ≠ 1, so it has to be incomplete. In other words our not-contradictory Universe cannot explain itself. There has to be an external cause, outside of the Universe.

So the second alternative is also impossible.

If there are only three possible alternatives and the first two are logically impossible the third alternative has to be true.

The Third Alternative

The third alternative “The Universe was created by an Uncreated – Eternal Being” is the only logically acceptable one.

This Being is the Uncaused Cause we were looking for in the turkey store. This Being must exist outside of time because it created time. This Being is unchangeable because time is the measure of change. This unchangeable, uncreated Pure Existence is the ultimate cause of the existence of everything that exists.

St. Thomas Aquinas completed his proofs of God’s existence (Quinqua Viae Sancti Thomae) by saying “et quod dicimus Deus” – and this we call God.

Thus, we have used logic to prove the necessity of the beginning of the Universe, the Uncaused Cause, which we call God. This is an important statement.  We live among people who disregard more theologically, ‘churchy’ sounding arguments for God. However, they may begin their journey back to Jesus through a logical argument argued with love and patience.

Greetings to all of you “unnecessary and contingent” beings created out of love by God and not out of nothing.  God created us out of His love and for His purpose. Let that truth settle in your heart. When you absorb this truth you will discover, or rediscover, your hope and hope for us all!

Kilka fundamentalnych dogmatów liberalizmu:

•Kwiecień 25, 2011 • 3 komentarzy


-        mogę robić co mi się podoba i nikt ma najmniejszego prawa zwrócić mi uwagi, jakakolwiek próba zwrócenia mi uwagi czy korekcji mojego postępowania jest nieuprawnioną ingerencja w moją prywatność i zamachem na moją wolność. Ja przecież nic złego nie robię,

-        Bóg stworzył mnie wolnym i nie ma prawa ograniczać mnie jakimikolwiek przykazaniami, nakazami lub zakazami, czy normami moralnymi, jakiekolwiek przykazania są co najwyżej pobożnymi życzeniami, które mogę -ale absolutnie nie muszę zachowywać,

-        pojęcie grzechu, winy dobra i zła, jest bezsensowne skoro to ja i tylko ja decyduję o tym co jest dobre a co złe, to co zazwyczaj nazywamy grzechem to ewentualnie jakieś drobne pomyłki wynikające z zaistniałej sytuacji i zbiegu okoliczności nie podlegające przecież żadnemu osądowi moralnemu,

-        idiotyzmem i nieporozumieniem jest nawoływanie do nawrócenia, zmiany życia, korekcji, poprawy skoro Bóg stworzywszy mnie wolnym, kocha mnie takim jaki jestem. To nie ja mam się nawracać i zmieniać cokolwiek w moim życiu, to inni mają obowiązek zaakceptować mnie takim jakim jestem zgodnie ze wspaniałą i niezastąpioną zasadą tolerancji,

-        to ja decyduję; co, kiedy i jakie praktyki religijne będę wypełniał i nikt nie ma prawa oczekiwać ode mnie jakiegokolwiek posłuszeństwa jakimkolwiek zasadom liturgicznym, moralnym, społecznym czy jakimkolwiek innym. Wszelkie pretensje w tym względzie są nieuzasadnione i pozbawione jakichkolwiek racji,

-        to ja robię łaskę Bogu, że Go uwielbiam i czczę, i to On powinien być zadowolony, że w ogóle jeszcze czasami przychodzę do kościoła,

-        księża i w ogóle cały kler, to banda złodziei, karierowiczów i perwersyjnych dewiantów lub w najlepszym przypadku nieszkodliwych i nierealistycznych idealistów, bez jakiegokolwiek związku z rzeczywistością. Ich wymagania są nierealne, perwersyjne i obliczone na ciemiężenie i upokarzanie wolnego człowieka,

-        kościół to ludzka struktura, która powinna podlegać ustawicznej ewolucji aby lepiej odpowiadać na oczekiwania swoich członków, a jak nie, to należy ją zmienić i zastąpić instytucją bardziej demokratyczną i przychylną ludziom,

-        W ogóle nie wiem, po co było pisać to wszystko co powyżej, skoro jest to tak oczywiste, naturalne i samo-zrozumiałe? Ci, którzy tego nie rozumieją i nie uznają to banda ciemniaków żyjących w średniowieczu, męczących siebie i innych jakimiś porąbanymi normami moralnymi …

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.